× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

  • Liên kết cảm biến bằng cuộn từ lắp ở mặt đất
  • Nhận biết xe và vật thể kim loại

  • Độ cảm nhận phù hợp và an toàn
  • Có khả năng cảm nhận xe móc và container bằng tính năng ASB.
 
img_title
Model Matrix
Format
Benefits

img_title Frame

img_title Sheet

img_title Mô tơ

img_title Bộ điều khiển

img_title Đóng kín