× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.

Loại công trình

Công trình có trần thấp

Ưu điểm

Có thể đồng nhất trần nhà với khung ray
Đồng nhất tiêu chuẩn ray và cửa.
Khoảng cách giữa trần và cửa có thể thấp hơn 265mm.

img_title
Công trình có trần thấp
Model Low Lift
Format
Benefits

Có thể đồng nhất trần nhà với khung ray
Đồng nhất tiêu chuẩn ray và cửa.
Khoảng cách giữa trần và cửa có thể thấp hơn 265mm.


img_title Frame

img_title Sheet

img_title Mô tơ

img_title Bộ điều khiển

img_title Đóng kín