× Cảnh báo ! Indicates a dangerous or potentially negative action.
Etc
img_title Matrix

  • Liên kết cảm biến bằng cuộn từ lắp ở mặt đất
  • Nhận biết xe và vật thể kim loại

  • Độ cảm nhận phù hợp và an toàn
  • Có khả năng cảm nhận xe móc và container bằng tính năng ASB.